Návštěvní řád dvoudenního open-air rockového festivalu 10. ROCKOVÝ MAJÁLES "ZUBŘÍ ZEMĚ" 29.-30.05.2020

Základní ustanovení:

Studentský klub Bystřicko, z.s., Dr. Veselého 343, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, IČ: 228239964 (dále jen pořadatel) jako pořadatel kulturní akce 10. ROCKOVÝ MAJÁLES "ZUBŘÍ ZEMĚ" 29.-30.05.2020 v Bystřici nad Pernštejenm (dále jen akce) vydává tento návštěvní řád s odkazem na povinnost, kterou mu v tomto směru ukládá zákon.

Návštěvní řád určuje závazná pravidla chování všech osob, kteří vstupují do oploceného areálu akce, jež je vymezeným určen oploceným prostorem pro kulturní produkci, občerstvení a doplňkový prodej určeným pro držitele vstupenek.

Držitel vstupenky:

Držitelům vstupenky je přísně zakázáno:

U vchodu a i na jiných místech oploceného areálu akce mohou být držitelé vstupenek podrobeni kontrole pořadatelské služby nebo tzv. "security" služby, která je povinna nevpustit do areálu žádné osoby s výše uvedenými zakázenými předměty, látkami, meteriály nebo zařízeními, nebo je případně vyvést z oploceného areálu akce. Posouzení, zda-li dané zařízení patří mezi “profesionální”, náleží výhradně pořadatelské službě nebo tzv. "security" službě.

U vchodu budou držitelé vstupenek vyzváni k umožnění nahlédnutí do svých osobních zavazadel a na vyzvání odložit na určeném místě jakékoliv vlastní skleněné nádoby, láhve či jiné předměty, stejně tak ani nádoby, lahve či předměty z jiných materiálů, nebo např. i deštníky. Bez uposlechnutí pořadatelské služby nebo tzv. "security" služby, nebudou držitelé vstupenek do oploceného areálu akce vpuštěni.

Pořadatel má právo:

Držitel vstupenky je povinen:

Obecná ustanovení:

Foto a video:

Na festivalu je povoleno fotografování pouze akreditovaným novinářům s fotopasem. Jako pořadatelé jsme smluvně vázaní k tomu, že hudební a jiná vystoupení na akci nebudou jakoukoliv technologií a žádným způsobem zvukovým či obrazovým zaznamenávána profesionální záznamovou technikou. Tolerované budou neprofesionální automatické fotoaparáty, v blízkosti pódií však je zakázáno používat fotoaparáty s bleskem.

Linky tísňového volání v případě nouze:

Odpovědnost za škody a důsledky porušení návštěvního řádu: